Template:YUMRepo

[open-xchange-{{{reponame}}}]
name=Open-Xchange-{{{reponame}}}
baseurl=https://software.open-xchange.com/{{{path}}}/{{{reponame}}}/{{{rhelname}}}/
gpgkey=https://software.open-xchange.com/oxbuildkey.pub
enabled=1
gpgcheck=1
metadata_expire=0m